Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Súhlasím Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)

2016/ 679 o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  •  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  •  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  •  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné
skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov VIKANO s.r.o. možno adresovať
zodpovednej osobe, ktorá v organizácii vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.

Kontakt na zodpovednú osobu:
Meno a priezvisko: Norbert Lančarič
Adresa: Ďurkova 1178/16, 949 01 Nitra
Telefón: 0903 958 219
E-mail: obchod@vikano.sk

Ochrana osobných údajov od 25.5.2018
Dôvod spracovania osobných údajov


Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani
profilovaniu.

Dôvodom poskytnutia osobných údajov subjektu je záruka poskytovaných služieb, dielov či
nových výrobkov uvedených do prevádzky a ponúkaniu obchodu a služieb.

Osobné údaje môžu byť poskytované tretím osobám a to subjektom, ktoré sa zaväzujú
poskytnúť zmluvnú záruku od výrobcu.

Doba spracovania osobných údajov:


Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu určitú a to na dobu 10 rokov,
ktorá môže byť ukončená pred uplynutím tejto doby odvolaním Vášho súhlasu so spracovaím
osobných údajov.

 


Právo na prístup k osobným údajom


Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú.

Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie
informácie o

a. účele spracúvania Vašich osobných údajov,

b. kategórii spracúvaných osobných údajov,

 c. o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa
osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo
byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom,

 d. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,

 e. práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie
ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

 f. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,

 g. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
(napr. „niektoré organizácie, ako sú banky, daňové úrady a nemocnice, používajú
algoritmy, prostredníctvom ktorých prijímajú o Vás rozhodnutia na základe Vašich
osobných údajov. Je to pre ne efektívne, no nie vždy je to transparentné a tieto
rozhodnutia môžu mať na Vás právny vplyv alebo iný významný vplyv na Váš život“
(pozri bližšie: príručka EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov). Profilovanie je
akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z
použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov
týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými
pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním,
polohou alebo pohybom)

 h. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré
spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je
povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom.


 Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných
fyzických osôb.

 Právo na opravu osobných údajov

 Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.


V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich
neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracovanie osobných údajov

 

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné
údaje na týchto právnych základoch:

 a. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 b. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi
právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov
týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel,
na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie
osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je
povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

 b. odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 c. budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných
údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s
priamym marketingom,

d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,

 f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
podľa § 15 ods. 1. zákona

 Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie
uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a
náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby
títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 

Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné

 

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

 b. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi,

 c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 d. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e. na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov


Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak

 a. namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie
Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,

b. spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate
o obmedzenie ich použitia,

 c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov,
ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo

 d. namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie
Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné
údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia
právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania
osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením
spracúvania osobných údajov


Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje)
opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.

 

Právo na presnosť osobných údajov


Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými
prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď

a. na základe Vášho súhlasu,

b. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

 Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva
na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

 

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov


V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o
ochrane osobných údajov máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu
práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v
prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne
pokutu za porušenie zákona.


Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí
obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz
preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo
požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť
osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov
hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.